مزمور ١١٥
نوفمبر 1, 2018
مزمور ١١٨
نوفمبر 1, 2018

مزمور ١١٦-١١٧