مزمور ١١٦-١١٧
نوفمبر 1, 2018
مزمور ١١٩ جزء ١
نوفمبر 1, 2018

مزمور ١١٨