مزمور ١١٩ جزء ٨
نوفمبر 1, 2018
مزمور ١٢٢-١٢٣
نوفمبر 1, 2018

مزمور ١٢٠-١٢١