نوفمبر 1, 2018

مزمور ١٢٢-١٢٣

نوفمبر 1, 2018

مزمور ١٢٠-١٢١

نوفمبر 1, 2018

مزمور ١١٩ جزء ٨

نوفمبر 1, 2018

مزمور ١١٩ جزء ٧

نوفمبر 1, 2018

مزمور ١١٩ جزء ٦

نوفمبر 1, 2018

مزمور ١١٩ جزء ٥

نوفمبر 1, 2018

مزمور ١١٩ جزء ٤

نوفمبر 1, 2018

مزمور ١١٩ جزء ٣

نوفمبر 1, 2018

مزمور ١١٩ جزء ٢

نوفمبر 1, 2018

مزمور ١١٩ جزء ١

نوفمبر 1, 2018

مزمور ١١٨

نوفمبر 1, 2018

مزمور ١١٦-١١٧